Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Bireylerin kişisel özelliklerini, bilişsel yeteneklerini, davranış ve düşünce yapılarını birtakım psikolojik yöntemler ile saptama süreci, psikolojik değerlendirme olarak adlandırılır.

Psikiyatrik görüşme, aile öyküsü, sosyal öykü, geçmiş kayıt ve tedaviler ile bireyin dıştan gözlemi psikolojik değerlendirmenin temelini oluşturur. Bu süreçte psikolojik testler, yapılandırılmış görüşme çizelgeleri ve derecelendirilmiş ölçekler de önemli rol oynar.

Psikolojik testleri, davranış örneklerinin standartize edilmiş objektif ölçümü olarak tanımlayabiliriz. Psikolojik testler bireyin davranışlarını yorumlar, bunu hem diğer insan davranışlarıyla, hem de bireyin değişik zamanlardaki davranışlarıyla karşılaştırır.

İnsan davranışlarını örneklerken amaç o anki davranışı ölçmek değil, o örnek bağlamında diğer davranışlar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Hedef, kişinin hangi durumlarda nasıl davranacağını öngörmektir. Psikolojik testler kişinin zihinsel, duygusal ve davranışsal özellikleriyle ilgili ölçüm yaparlar.

İyi bir psikolojik test, öncelikle nesnel, yani objektif olmalıdır. Yani test, testi uygulayanın bireysel fikirlerinden bağımsız olmalıdır. Her durumda testi kim uygularsa uygulasın aynı sonuçlar alınmalıdır. Testler belli standartizasyon ve normları sağlamış olmalıdır. Yani, kullanılan materyal ve puanlama önceden bellidir. Test güvenilir olmalıdır. Yani test tekrarlandıkça puanlar sabit kalmalıdır. Test geçerli olmalıdır. Ölçülmek istenen özelliği ölçebilmelidir. Testin yapılma amacını sağlayıp sağlamadığı, bir testin geçerliliğini gösterir. Test, ne amaçla geliştirilmişse o amaç için kullanılmalıdır.

İlk psikoloji laboratuarı Leipzig’de Wundt tarafından açılmıştır. 1890’larda Amerika’lı psikolog McKeen Cattell, üniversite öğrencileri arasında bazı ruhsal testler yaparak üstün nitelikli öğrencileri seçmeye çalışmıştır. Modern anlamda uygulamada yararlı ilk test ise, Fransa’da 1905 yılında Alfred Binet tarafından geliştirilen zeka testidir. Zeka testlerinden sonra kişilik testleri geliştirilmiştir.

 

Günümüzde psikolojik testler, psikiyatrik tanı ve takipten psikolojik araştırmalara, klinik, rehberlik ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitime, işe giriş muayenesinden meslek seçimi ve endüstrinin her dalına yayılacak geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmaktadır.

.